Winde

We hebben 10 Blauwe windes gekocht. Ze heten Watse, Wiepkje, Eeltje, Jouke, Klaas, Jetse, Bouke, Sietske, Wiebe en Sipke.